Papers
Mettl3-mediated m6A regulates spermatogonial differentiation and meiosis initiation
Author: Kai Xu1,5,*, Ying Yang2,*, Gui-Hai Feng1,*, Bao-Fa Sun2,*, Jun-Qing Chen1,3,*, Yu-Fei Li1,5, Yu-Sheng Chen2,5, Xin-Xin Zhang1,5, Chen-Xin Wang1,5, Li-Yuan Jiang1,5, Chao Liu1,5, Ze-Yu Zhang4,5, Xiu-Jie Wang4,5, Qi Zhou1,5, Yun-Gui Yang2,5 and Wei Li1,5
PubYear: 2017
Journal: cell research