Faculty and Staff

LIU Jiang
E-mail:liuj@big.ac.cn

Group Leader

 

Dr. LIU is currently a professor of Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (CAS). He got his PhD from Institute of Biophysics, CAS in 2003. He got his first Postdoc Training in University of Michigan from Nov. 2003 to Apr. 2005. Then he was trained as a postdoc in Yale University in May. 2005. After one year, he moved to the University of Chicago. In Chicago, he was appointed as research associate (assistant professor). He was recruited as a professor in Beijing Institute of Genomics in 2009.

 

Introduction:

 

Our group is trying to integrate genomics method to understand some fundamental questions in epigenetic inheritance, animal development and cancer pathogenesis.

 

1) Epigenetic inheritance and reprogramming during embryogenesis.

 

It is a mystery how a fertilized egg can develop into an animal, which can include more than 200 different cells with different phenotype and functions. Recent studies show the epigenetic information can define animal’s development. One long standing challenge in biology is whether epigenetic information can be inherited by the offspring from parents. Our lab used zebrafish as the model to study the DNA methylation inheritance. Strikingly, we found that Sperm DNA methylome is inherited by early embryos, while oocyte methylome is discarded (Cell , 2013)

 

This finding indicates not only DNA sequences can be inherited, but also DNA methylome of sperm can be inherited by zebrafish embryos. Recently, we also revealed the programming and inheritance of parental DNA methylomes in mammals (Cell, 2014).

 

Now, we are investigating the mechanism how embryos select sperm methylome and discard oocyte methylome. We will also study the function of DNA methylome in guiding embryogenesis.

 

2) Cancer pathogenesis

 

Cancer is caused by genetic mutations, and epigenetics has been showed to be critical for tumorigenesis. Therefore, we are trying to identify the critical genetics and epigenetics mutations that drive tumorigenesis by integration of genomics, pathology, genetics and cell biological methods. Additionally, we want to translate the basic research into clinical useful applications.

  

Selected publication

        

* corresponding author

 

1. Lei Gao, Keliang Wu, Zhenbo Liu, Xuelong Yao, Shenli Yuan, Wenrong Tao, Lizhi Yi, Guanling Yu, Zhenzhen Hou, Dongdong Fan, Yong Tian, Jianqiao Liu*, Zi-Jiang Chen*, and Jiang Liu*.Chromatin Accessibility Landscape in Human Early Embryos and Its Association with Evolution. Cell, 2018, 173, 248-259

 

2. Yuwen Ke, Yanan Xu, Xuepeng Chen, Songjie Feng, Zhenbo Liu, Yaoyu Sun, Xuelong Yao, Fangzhen Li, Wei Zhu, Lei Gao, Haojie Chen, Zhenhai Du, Xie Wei, Xiaocui Xu, Xingxu Huang*, Jiang Liu*. 3D Chromatin Structures of Mature Gametes and Structural Reprogramming during Mammalian Embryogenesis, Cell, 2017;170(2):367-381

 

3. Guoqiang Li, Yang Yu, Yong Fan, Congru Li, Xiaocui Xu, Jialei Duan,Rong Li, Xiangjin Kang, Xin Ma, Xuepeng Chen, Yuwen Ke, Jie Yan, Ying Lian,Ping Liu, Yue Zhao, Hongcui Zhao, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Jianqiao Liu,Jie Qiao*, Jiang Liu*, Genome wide abnormal DNA methylome of human blastocyst in assisted reproductive technology. Journal of Genetics and Genomics, 2017,44 475e481

 

4. Zhong-Qiang Guo, Tong Zheng, Baoen Chen, Cheng Luo, Sisheng Ouyang, Shouzhe Gong, Jiafei Li, Liu-Liang Mao, Fulin Lian, Yong Yang, Yue Huang, Li Li, Jing Lu, Bidong Zhang, Luming Zhou, Hong Ding, Zhiwei Gao, Liqun Zhou, Guoqiang Li, Ran Zhou, Ke Chen, Jingqiu Liu, Yi Wen, Likun Gong, Yuwen Ke, Shang-Dong Yang, Xiao-Bo Qiu, Naixia Zhang, Jin Ren, Dafang Zhong, Cai-Guang Yang*, Jiang Liu*, and Hualiang Jiang*. Small-Molecule Targeting of E3 Ligase Adaptor SPOP in Kidney Cancer, Cancer Cell, 2016, 30, 474–484 (IF: 27, highlighted by Nature Reviews Urology)

 

5. Ke Chen, Jing Zhang, Zhongqiang Guo, Qin Ma, Zhengzheng Xu, Yuanyuan Zhou, Zhiying Xu, Zhongwu Li, Yiqiang Liu, Xiongjun Ye, Xuesong Li, Bifeng Yuan, Yuwen Ke, Chuan He, Liqun Zhou, Jiang Liu* and Weimin Ci*. Loss of 5-hydroxymethylcytosine is linked to gene body hypermethylation in kidney cancer, Cell Research, 2016, Jan;26(1):103-18

 

6. Guoqiang Li, Weimin Ci, Subhradip Karmakar, Ke Chen, Zhixiang Fan, Zhongqiang Guo, Jing Zhang, Lu Wang, Min Zhuang, Shengdi Hu, Xuesong Li, Xianghong Li, Erin E. Mowers, Matthew F. Calabrese, Edmond R. Watson, Sandip Prasad, Carrie Rinker-Schaeffer, Scott E. Eggener, Thomas Stricker, Yong Tian, Brenda Schulman, Jiang Liu*, Kevin P. White*, SPOP promotes tumorigenesis by acting as a key regulatory hub in kidney cancer, Cancer Cell, 2014,25, 455-468,

 

7. Lu Wang, Jun Zhang, Jialei Duan, Xinxing Gao, Wei Zhu, Xingyu Lu, Lu Yang, Jing Zhang, Guoqiang Li, Weimin Ci, Wei Li, Qi Zhou, Neel Aluru, Fuchou Tang, Chuan He, Xingxu Huang*, Jiang Liu*, Programming and inheritance of parental DNA methylomes in mammals, Cell, 2014, 157(4),979-991

 

8. Lan Jiang, Jing Zhang, Jing-Jing Wang, Lu Wang, Li Zhang, Guoqiang Li, Xiaodan Yang, Xin Ma, Xin Sun, Jun Cai, Jun Zhang, Xingxu Huang, Miao Yu, Xuegeng Wang, Feng Liu, Chung-I Wu, Chuan He, Bo Zhang, Weimin Ci*, Jiang Liu*. Sperm, but not oocyte, DNA methylome is inherited by zebrafish early embryos, Cell, 2013, 153, 773-84, (Cover story, highlighted by Cell, Nature Review Genetics)

 

9. Jiang Liu, Murad Ghanim, Lei Xue, Ivan Iossifov, Cesar Angeletti, Sujun Hua, Nicolas Negre, Michael Ludwig, Thomas Stricker, Hikmat A. Al-Ahmadie, Maria Tretiakova, Robert L. Camp, Montse Perera-Alberto, David L. Rimm, Tian Xu, Andrey Rzhetsky and Kevin P. White. 2009. Analysis of Drosophila segmentation network identifies a JNK pathway factor overexpressed in kidney cancer, Science, 323(5918):1218-1222

  

 

Group Members

 

Staff

 

Dr.KE Yuwen, Associate Professor, keyw@big.ac.cn

Dr.ZHANG Jing, Associate Professor, zhangj@big.ac.cn

Dr.CHEN Ke, chenke@big.ac.cn

Dr.LI Guoqiang, ligq@big.ac.cn

Ms.JIA Shuqin, jiashq@big.ac.cn

 

Graduate Students:

 

WANG Lu, 2010

WANG Jingjing, 2010

XU Xiaocui, 2011

LI Congru, 2012

ZHU Wei, 2013

MA Xin, 2012

WANG Xinxin, 2013

CHEN Xuepeng, 2013

YAO Xuelong, 2014

YIN Yao, 2014

 

Postdoctoral Fellows:

 

DUAN Jialei, 2012

MU Wenhui, 2013

 

Visiting Graduate Student:

 

GUO Zhongqiang, 2012, Peking University First Hospital