Faculty and Staff

YANG Yungui
E-mail:ygyang@big.ac.cn

Group leader

 

Dr YANG Yungui is a professor at Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (CAS). Dr YANG received his BS degree in Microbiology from FuDan University in 1995 and PhD degree in Biochemistry and Molecular Biology from Shanghai Institute of Materia Medica/Shanghai Research Center of Biotechnology, CAS in 2000 with professors YANG Shengli and GONG Yi. He performed his postdoctoral research in the laboratories of Dr WANG Zhaoqi (International Agency for Research on Cancer-IARC, 2000-2003) and Dr Tomas Lindahl-2015 Nobel Chemistry Prize Laureate (Clare Hall Laboratories, Cancer Research UK London Research Institute,2005-2008). He had served as a staff scientist at IARC from 2003-2005. His research interest is to dissect the roles and biological significance of epitranscriptomic RNA modifications with particular focus on dynamic RNA methylations (i.e. N6-methyladenosine-m6A).

 

Introduction

 

Our research interests mainly focus on epitranscriptomic regulations and mechanisms of RNA methylation. We have contributed in a breakthrough point of expanding new research frontiers of RNA methylation-mediated epitranscriptomics by identifying the mammalian RNA N6-Methyladenosine (m6A) methyltransferase complex METTL3/METTL14/WTAP (Cell Research 2014a), selective mechanism of m6A site (Cell Stem Cell 2015), m6A demethylases FTO (Nature Chemical Biology 2011) and ALKBH5 (Molecular Cell 2013) and regulatory roles of m6A in mRNA splicing and translation (Cell Research 2014b, 2017a; Molecular Cell 2016). Our recent works further revealed that m6A modulates spermatogenesis and haematopoietic stem/progenitor cell specification (Nature 2017; Cell Res 2017b). In addition, we uncovered the regulatory role of m5C in mediating mRNA export via its reader protein ALYREF (Cell Res 2017c). The discovery of the m6A methyltransferase and demethylases demonstrate that the dynamic and reversible chemical modification on RNA is now considered a novel epitranscriptomic marker of profound biological significance. 

 

Selected Publications

 

1. Chunxia Zhang, Yusheng Chen, Baofa Sun, Lu Wang, Ying Yang, Dongyuan Ma, Junhua Lv, Jian Heng, Yanyan Ding, Yuanyuan Xue, Xinyan Lu, Wen Xiao, Yun-Gui Yang* and Feng Liu*. m6A modulates haematopoietic stem and progenitor cell specification. Nature 549 (7671): 273-276(2017)

 

2. Kai Xu, Ying Yang, Gui-Hai Feng, Bao-Fa Sun, Jun-Qing Chen, Yu-Fei Li, Yu-Sheng Chen, Xin-Xin Zhang, Chen-Xin Wang, Li-Yuan Jiang, Chao Liu, Ze-Yu Zhang, Xiu-Jie Wang, Qi Zhou*, Yun-Gui Yang* and Wei Li*. Mettl3-mediated m6A Regulates Spermatogonial Differentiation and Meiosis Initiation. Cell Res 27(9): 1100-1114 (2017)( Cover story)

 

3. Xin Yang, Ying Yang, Bao-Fa Sun, Yu-Sheng Chen, Jia-Wei Xu, Wei-Yi Lai, Ang Li, Xing Wang, Devi Prasad Bhattarai, Wen Xiao, Hui-Ying Sun, Qin Zhu, Hai-Li Ma, Samir Adhikari, Min Sun, Ya-Juan Hao, Bing Zhang, Chun-Min Huang, Niu Huang, Gui-Bin Jiang, Yong-Liang Zhao, Hai-Lin Wang*, Ying-Pu Sun* and Yun-Gui Yang*. 5-methylcytosine promotes mRNA export-NSUN2 as the methyltransferase and ALYREF as an m5C reader. Cell Res 27(5): 606-625 (2017) (Cover story; Highlights in Cell Res, Natl Sci Rev, and F1000)

 

4. Ang Li, Yu-Sheng Chen, Xiao-Li Ping, Xin Yang, Wen Xiao, Ying Yang, Hui-Ying Sun, Qin Zhu, Poonam Baidya, Xing Wang, Devi Prasad Bhattarai, Yong-Liang Zhao, Bao-Fa Sun*, Yun-Gui Yang*. Cytoplasmic m6A reader YTHDF3 promotes mRNA translation. Cell Res 27(3): 444-447 (2017)

 

5. Wen XIAO, Samir ADHIKARI, Ujwal DAHAL, Yu-Sheng CHEN, Ya-Juan HAO, Bao-Fa SUN, Hui-Ying SUN, Ang LI, Xiao-Li PING, Wei-Yi LAI, Xing WANG, Chun-Min HUANG, Ying YANG, Guibin JIANG, Hai-Lin WANG, Qi ZHOU, Xiu-Jie WANG, Yong-Liang ZHAO, Yun-Gui YANG*. Nuclear m6A reader YTHDC1 regulates mRNA splicing. Molecular Cell 61(4):507-519 (2016).

 

6. Shuangli MI, Arne KLUNGLAND*, Yun-Gui YANG*. Base-Excision Repair and Beyond. SCIENCE CHINA Life Sciences 59: 1–4 (2016).

 

7. Arne KLUNGLAND*,Yun-Gui YANG*. Endogenous DNA Damage and Repair Enzymes. Genomics, Proteomics & Bioinformatics  doi:10.1016/j.gpb. 2015. 11.001 (2016).

 

8. Tong CHEN, Ya-Juan HAO, Ying ZHANG, Miao-Miao LI, Meng WANG, Yongsheng WU, Ying LV, Jie HAO, Libin WANG, Ang LI, Ying YANG, Kang-Xuan JIN, Xu ZHAO, Yuhuan LI, Xiao-Li PING, Wei-Yi LAI, Li-Gang WU, Guibin JIANG, Hai-Lin WANG, Lisi SANG, Xiu-Jie WANG*, Yun-Gui YANG*, Qi ZHOU*. m6A RNA methylation is regulated by microRNAs and promotes reprogramming to pluripotency. Cell Stem Cell 16(3):289–301 (2015).

 

9. Ying YANG, Bao-Fa SUN, Wen XIAO, Xin YANG, Yong-Liang ZHAO, Yun-Gui YANG*. Dynamic m6A modification and its emerging regulatory role in mRNA splicing. Science Bulletin 60: 21-32 (2015).

 

10. Yun-Gui YANG*, Yijun QI*. RNA-directed repair of DNA double-strand breaks. DNA Repair 32:82-85 (2015).

 

11. Tangliang LI, Yue SHI, Pei WANG, Luis Miguel GUACHALLA, Baofa SUN, Tjard JOERSS, Yu‐Sheng CHEN, Marco GROTH, Anja KRUEGER, Matthias PLATZER, Yun-Gui YANG, Karl Lenhard RUDOLPH, Zhao-Qi WANG*. Smg6/Est1 licenses embryonic stem cell differentiation via nonsense‐mediated mRNA decay. EMBO J 34(16):2111-2210(2015).

 

12. Xiao-Li PING, Bao-Fa SUN, Lu WANG, Wen XIAO, Xin YANG, Wen-Jia WANG, Samir ADHIKARI, Yue SHI, Ying LV, Yu-Sheng CHEN, Xu ZHAO, Ang LI, Ying YANG, Ujwal DAHAL, Xiao-Min LOU, Xi LIU, Jun HUANG, Wei-Ping YUAN, Xiao-Fan ZHU, Tao CHENG, Yong-Liang ZHAO, Xinquan WANG, Jannie DANIELSEN, Feng LIU*, Yun-Gui YANG*. Mammalian WTAP is a regulatory subunit of the RNA N6-methyladenosine methyltransferase. Cell Research 24(2):177–189(2014).

 

13. Xu ZHAO, Ying YANG, Bao-Fa SUN, Yue SHI, Xin YANG, Wen XIAO, Ya-Juan HAO, Xiao-Li PING, Yu-Sheng CHEN, Wen-Jia WANG, Kang-Xuan JIN, Xing WANG, Chun-Min HUANG, Yu FU, Xiao-Meng GE, Shu-Hui SONG, Hyun SEOK JEONG, Hiroyuki YANAGISAWA, Yamei NIU, Guifang JIA, Wei WU, Wei-Min TONG, Akimitsu OKAMOTO, Chuan HE, Jannie DANIELSEN, Xiu-Jie WANG, Yun-Gui YANG*. FTO-dependent demethylation of N6-methyladenosine regulates mRNA splicing and is required for adipogenesis. Cell Research 24(12):1403-1419 (2014).

 

14. Xu ZHAO, Ying YANG, Bao-Fa SUN, Yong-Liang ZHAO, Yun-Gui YANG*. FTO and obesity: mechanisms of association. Current Diabetes Reports 14(5):486 (2014).

 

15. Min GAO, Wei WEI, Ming-Ming LI, Yong-Sheng WU, Zhongqing BAO, kang-Xuan JIN, Miao-Miao LI, You-Qi LIAO, Samir ADHIKARI, Zechen CHONG, Ting ZHANG, Cai-Xia GUO, Tie-Shan TANG, Bing-Tao ZHU, Xing-Zhi XU, Niels MAILAND, Yun-Gui YANG*, Yijun QI*, and Jannie M Rendtlew DANIELSEN. Ago2 facilitates Rad51 recruitment and DNA double-strand break repair by homologous recombination. Cell Research 24(5):532-541 (2014).


16. Bailin ZHAO, Ying YANG, Xiaoli WANG, Zechen CHONG, Ruichuan YIN, Shu-Hui SONG, Chao ZHAO, Cuiping LI, Hua HUANG, Bao-Fa SUN, Danni WU, Kang-Xuan JIN, Maoyong SONG, Ben-Zhan ZHU, Guibin JIANG, Jannie M. Rendtlew DANIELSEN, Guo-Liang XU, Yun-Gui YANG*, and Hailin WANG*. Redox-active quinones induce genome wide DNA methylation changes by an iron mediated and Tet-dependent. Nucleic Acids Research 42(3):1593-1605(2014).


17. Alicia TAPIAS, Zhong-Wei ZHOU, Yue SHI, Zechen CHONG, Pei WANG, Marco GROTH, Matthias PLATZER, Wieland HUTTNER, Zdenko HERCEG, Yun-Gui YANG, Zhao-Qi WANG*. Trrap-dependent histone acetylation specifically regulates cell-cycle gene transcription to control neural progenitor fate decisions. Cell Stem Cell 14(5):632-643(2014).


18. Lixian CHANG, Weiping YUAN, Huimin ZENG, Quanquan ZHOU, Wei WEI, Jianfeng ZHOU, Miao-Miao LI, Xiaomin WANG, Mingjiang XU, Fengchun YANG, Yun-Gui YANG; Tao CHEN; Xiaofan ZHU*. Whole exome sequencing reveals potentially collaborative mutations of multiple FA genes in Fanconi Anemia patients. BMC Medical Genomics 7:24 (2014).


19. Ming-Ming LI, Anja NILSEN, Yue SHI, Markus FUSSER, Yue-He DING, Ye FU, Bo LIU, Yamei NIU, Yong-Sheng WU, Chun-Min HUANG, Maria OLOFSSON, Kuang-Xuan JIN, Ying LV, Xing-Zhi XU, Chuan HE, Meng-Qiu DONG, Jannie M. Rendtlew DANIELSEN,* Arne KLUNGLAND*, and Yun-Gui YANG*. ALKBH4-dependent demethylation of actin regulates actomyosin dynamics. Nature Communications 4:1832 (2013).


20. Guanqun ZHENG, John DAHI, Yamei NIU, Peter FEDORCSAK, Chun-Min HUANG, Charles LI, Cathrine VAGBO, Yue SHI, Wen-Ling WANG, Shu-Hui SONG, Zhike LU, Ralph BOSMANS, Qing DAI, Ya-Juan HAO, Xin YANG, Wen-Ming ZHAO, Wei-Min TONG, Xiu-Jie WANG, Florian BOGDAN, Kari FURU, Ye FU, Guifang JIA, Xu ZHAO, Jun LIU, Hans KROKAN, Arne KLUNGLAND*, Yun-Gui YANG*, Chuan HE*. ALKBH5 is a mammalian RNA demethylase that impacts RNA metabolism and mouse fertility. Molecular Cell 49(1):18-29 (2013).


21. Yamei NIU, Xu ZHAO, Yong-Sheng WU, Ming-Ming LI, Xiu-Jie WANG, Yun-Gui YANG*. N6-methyl-adenosine (m6A) in RNA: an old modification with a novel epigenetic function. Genomics, Proteomics & Bioinformatics 11(1):8-17 (2013).


22. Guanqun ZHENG, John DAHL, Yamei NIU, Ye FU, Arne KLUNGLAND, Yun-Gui YANG, Chuan HE*. Sprouts of RNA epigenetics: the discovery of mammalian RNA demethylases. RNA Biology 10(6):1-4(2013).


23. Ruichuan YIN, Shi-Qing MAO, Bailin ZHAO, Zechen CHONG, Ying YANG, Chao ZHAO, Dapeng ZHANG, Hua HUANG, Juan GAO, Zheng LI, Yan JIAO, Cuiping LI, Shengquan LIU, Danni WU, Weikuan GU, Yun-Gui YANG, Guo-Liang XU, Hailin WANG*. Ascorbic acid enhances Tet-mediated 5-methylcytosine oxidation and promotes DNA demethylation in mammals. Journal of American Chemical Society 135(28):10396-403 (2013).


24. Bine VILLUMSEN, Jannie DANIELSEN, Lou POVLSEN, Kathrine SYLVESTERSEN, Andreas MERDES, Petra BELI, Yun-Gui YANG, Chunaram CHOUDHARY, Michael NIELSEN, Niels MAILAND* and Simon BEKKER-JESNENA*. Regulation of centriolar satellites by stress-induced disassembly and ubiquitylation. EMBO J 32(23):3029-3040(2013).


25. Fengli WANG, Yeran YANG, Xiwen LIN, Jiu-Qiang WANG, Yong-Sheng WU, Wenjuan XIE, Dandan WANG, Shu ZHU, You-Qi LIAO, Qinmiao SUN, Yun-Gui YANG, Huai-Rong LUO, Cai-Xia GUO*, Chunsheng Han*, and Tie-Shan Tang*. Genome-wide loss of 5-hmC is a novel epigenetic feature of Huntington's disease. Human Molecular Genetics 22(18):3641-3653 (2013).


26. Min GAO, Jannie DANIELSEN, Lei-Zhen WEI, Dong-Ping ZHOU, Qian XU, Miao-Miao LI, Zhao-Qi WANG, Wei-Min TONG, Yun-Gui YANG*. A novel role of human holliday junction resolvase GEN1 in the maintenance of centrosome integrity. PLoS ONE 7(11): e49687 (2012).


27. Wei WEI, Zhaoqing BAO, Min GAO, Yang WU, Yanting MA, Simon AMIARD, Charles WHITE, Jannie DANIELSEN, Yun-Gui YANG, Yijun QI*. A role for small RNAs in DNA double-strand break repair. Cell 149(1):101-112(2012).


28. Rui LI, Yun-Gui YANG, Yunzhou GAO, Zhao-Qi WANG, Wei-Min TONG*. A distinct response to endogenous DNA damage in the development of Nbs1-deficient cortical neurons. Cell Research 22(5):859-872(2012).


29. Guifang JIA, Ye FU, Xu ZHAO, Qing DAI, Guanqun ZHENG, Ying YANG, Chengqi YI, Tomas LINDAHL, Tao PAN, Yun-Gui YANG, Chuan HE*. Methylated nuclear RNA is the main substrate of the obesity-associated FTO protein. Nature Chemical Biology 7 (12): 885-887 (2011).

 

Patents

 

1.ZL 201210155092.1. Function of actin 84 lysine monomethylation in cytokinesis and cell proliferation as well as application thereof to drug development.

2.ZL 201200155088.5. Applications of gene and protein coded thereby to promotion of cell cytoplasm cleavage and cell proliferation as well as research and development of drugs.

 

Awards and Honors

 

CAS Young International Cooperation Award, 2012;
UCAS-BHPB Tutor Prize for Scientific Research, 2013;
CAS-ZhuLiYuehua Prize of Outstanding Mentor, 2013;
CAS Outstanding “100-Talents’ Professorship Award in the final evaluation, 2014
CAS Distinguished Professor, 2015
NSFC Distinguished Young Scholars, 2016
MOST Youth Science & Technology Innovation Leader, 2016

 

Staff

 

Dr. SUN Baofa, Research assistant, sunbf@big.ac.cn
Dr. YANG Ying, Research assistant, yingyang@big.ac.cn
Ms. HUANG Chunmin, Engineer, huangchm@big.ac.cn
Ms. XUAN Chen, Engineer, xuanchen@big.ac.cn
  

Graduate Students

DEVI PRASAD BHATTARAI, 2013
YANG Xin, 2014
LI Ang, 2015
CHEN Yusheng, 2015
POONAM BAIDYA , 2015
SHI Boyang,2016
LIONEL DESIRE MALBEC, 2016
ZHANG Ting, 2017
HAN Xiao, 2017
ZHANG Qingyang, 2017
LI Ruolin, 2015
HAN Yanan, 2015
YU Jiali, 2015
CUI Guanshen, 2016
GAO Chunchun, 2016
ZHANG Yichang, 2016
YANG Wenlan, 2016
YAO Huan, 2016
LIU Qianlan, 2016
GE Xinyang, 2017
HAN Yue, 2017
WANG Shanzheng, 2017
JU Linfang, 2017